Listen Now

Ensamstående män sjöman pratt

Propositionens huvudsakliga innehåll Allmänt I propositionen läggs fram förslag till en reformering av familjepensione­ringen inom den allmänna försäkringen. Huvudsyftet med reformen är att stödet från folk- och tilläggspensioneringen till efterlevande barn och vuxna skall anpassas till de förändringar som under de senaste årtiondena har inträffat i fråga om familjemönster och samhällsförhållanden. Nuvarande änkepensionering avvecklas på sikt, och tyngdpunkten i det föreslagna nya systemet för efterlevandepensionering läggs på barnpensio­nerna. Stödet till vuxna efterlevande ges på lika villkor till män och kvinnor. Det skall utgå i form av dels ett omställningsbidrag under viss lid efter dödsfallet, dels ett sårskilt efterlevandebidrag till den som inle kan försörja sig genom förvärvsarbete. Dessa förmåner utgår endast till efterlevande som inte har fyllt 65 år. Det nya systemet föreslås genomfört fr. Kvinnor som vid ikraftträdandet har rätt till änkepension enligt nuvarande regler behåller denna rätt.

Till Statsrådet och chefen för finansdepartementet

Fastställande om jämkning meddelas av sjö- mansskattenämnden. Ansökanom———————-——— —- I beslut om kompromiss skall angivas, un- der vilken epok detsamma skall iakttagas vid verkställande bruten avdrag för sjömansskatt. Å belopp, såsom restitueras på grund av sjömansskattenämndens fastställande om jämkning utgår icke ränta. Dylik skatt skall dock icke inbetalas å den del av till sjöman utbetald sjuklön, vilken motsvarar den er- sättning från allmän försäkringskassa som redaren har uppbära på grund av bestäm- melserna i 3 kap. För redovisningen inneha redaren att för var- je båt upprätta förteckningar över skat- teavdrag. Korrigering för tid före det sjömansskattekontoret fått känne- dom om de förändrade förhållandena får icke företagas. Se vidare anvisningarna. Nämnden äger rätt att där odla anses nödvändigt meddela beslut i jämkningsärende först efter beskattnings— årets utgång.

Sjömansbeskattningen | erdaratu.eu

Chatta genast. Mayhem 18 år samt mö Relationsakuten. Medlem: Reg: Jun Maila kundserviceahlens. Beskåda alternativt cirkel 91 10, ledigt helgfria vardagar 10 Agera lätt därtill tryggt.

Datingbyrå

Självförtroende. Deg - Behålla det förut banken. Istället förut deg snackar ni om dina avsikt inom livet. Samhällsstyre - Samhällsstyre samt heta ämnen leder kontra uppvärmd debatt samt debatter. Registrera ditt konto idag Främst förbluffad kontra andra variabler.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here