Folkhälsomyndigheten föreslår HPV-vaccin för pojkar

Möt flickorna på leftwing

Ingår i Forskningsområdet cancer och hematologi Tema: Kvinnors hälsa Frågor och svar om HPV och tonsillcancer Tina Dalianis, professor emerita i tumörvirologi vid institutionen för onkologi-patologi svarar på frågor om humant papillomvirus HPV och tonsillcancer. Lyssnar du hellre än läser? Professor emerita Tina Dalianis. Foto: privat. Vad är HPV egentligen? HPV är en förkortning av humant papillomvirus, mänskligt vårtvirus. Alla typer av HPV ger dock inte vårtor.

Höj skatten och gör paketen neutrala

Gestalt 1. Översikt av de begrepp såsom används för att beskriva alkoholkonsumtionen inom befolkningen. Alkoholkonsumtion bland vuxna Alkoholkonsumtion bland vuxna presenteras i denna text utifrån andel av befolkningen som någon passage druckit alkohol, riskkonsumtion och intensivkonsumtion. Riskkonsumtion och intensivkonsumtion har totalt sett minskat de senaste 15 åren. Monitormätningarna inneha pågått sedan och Hälsa på detsamma villkor sedan Ungefär 3 av 4 vuxna dricker alkohol Ungefär 3 bruten 4 vuxna 77 procent angav att de någon gång hade druckit rusdrycker under den senaste månaden vid mätningen Andelen kvinnor 74 procent var lägre än andelen män 80 procent.

Underliggande innehåll:

Utredningen framhåller bl. En organisation med huvudparten av de sinnesslöa liksom hittills vårdade på mindre anstalter ute i länen gör det emellertid lämpligt, att vården vid dessa anstalter ombesörjes av landstingskommunerna. Det framstår likväl klart, att dessutom kostnaderna för den vård, som staten sålunda överlåter åt landstingskommunerna, böra bäras av landet i dess helhet samt alltså åvila staten. Såsom skäl förut att ålägga kommunerna att deltaga inom kostnaderna för en statlig samhällsuppgift, därborta verksamhetens ombesörjande överlåtits åt dessa, tendera emellertid anföras, att detta är nödvändigt för att avhålla kommunerna från att vidtaga kostsammare åtgärder än som är behövligt för uppnående av ett klocka statens synpunkt tillfredsställande resultat av den kommunala verksamheten. Avgörande i frågan, huruvida kommunerna skola deltaga i kostnaderna, borde alltså enligt nyssnämnda tankegång, som synes riktig, vara, i vilken mån kommunerna kunna påverka kostnaderna. År det fråga om ett verksamhetsområde, där kommunernas domstol till prövning är av mera regelrätt natur eller där såväl behovet bruten åtgärderna som kostnaderna härför kunna mätas med hänsyn till klart framträdande, objektivt bestämbara faktorer, föreligger uppenbart icke en anledning att lägga några kostnader gällande de kommunala enheterna. År å andra sidan uppgiften sådan, att det absolut eller i mycket hög grad beror på kommunernas ställningstagande, huruvida en behandling skall komma till stånd liksom gällande vilket sätt och till vilken avgift åtgärden skall verkställas, bör så bamse del av kostnaden läggas på kommunerna, att de föranledas iakttaga nödig sparsamhet vid uppgiftens handhavande. Utredningen föreslår, att anläggningsbidrag och driftbidrag skall utgå mot de kommunala anstalterna med belopp analog i genomsnitt 80 procent av huvudmännens kostnader.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here